top of page
Qian Qiu Wan Sui, in Khitan large script 10 Cash 938 AD Ki-tan Tartar Liao Dynas

Qian Qiu Wan Sui, in Khitan large script 10 Cash 938 AD Ki-tan Tartar Liao Dynasty

Ki-tan Tartar Liao Dynasty

Qian Qiu Wan Sui, in Khitan large script
10 Cash coin, ca. 938 AD

qian qiu wan sui千秋万嵗, which literally translates as a
"thousand autumns and ten thousand years"

 

38.5 mm; 32 grams; Material: Bronze

Obv: qian qiu wan sui千秋万嵗 in Khitan large script
 

 

Emperor Tai Zong

<