Hartill 22.931 ANCIENT CHINA Large 50 Cash Coin Xian Feng Mint Bao Chang Jiangxi

Hartill 22.931 ANCIENT CHINA Large 50 Cash Coin Xian Feng Mint Bao Chang Jiangxi

ANCIENT CHINA

Qing Dynasty

Xiang Feng Zhong Bao

Rev: Manchurian inscription "Bao Chang"

Jiangxi Nanchang Mint !