Hartill 22.1095 Xian Feng 100 Red Cash, Xinjiang Kashgar Mint قاشقر Red Copper!

Hartill 22.1095 Xian Feng 100 Red Cash, Xinjiang Kashgar Mint قاشقر Red Copper!

ANCIENT CHINA

Qing Dynasty

Xiang Feng Yuan Bao

Rev: Manchurian inscription ᡴᠠᡧᡤᠠᡵ "Kashgar" Urgur: قاشقر

Xinjian