Hartill 22.1042 CHINA Large 40 Cash Coin Xian Feng Zhong Bao Zhejiang Mint Rare

Hartill 22.1042 CHINA Large 40 Cash Coin Xian Feng Zhong Bao Zhejiang Mint Rare

ANCIENT CHINA

Qing Dynasty

Xiang Feng Zhong Bao

Rev: Manchurian inscription "Zhe" and Chinese 浙

Zhejiang Mint

Rev: Dang 40 - equal to 40 cash

 &nbs