Hartill 21.85 Ming Rebellion Wu San Gui, Li Yong Tong Bao, 1674-77 AD

ANCIENT CHINA Ming Rebellion
Wu San Gui
Reign title: LI-YUNG, AD 1674-1677
Li Yong Tong Bao, 1 cash