Hartill 18.40 Zheng Long Yuan Bao 1158-1161 NU-CHENG TARTARS, Jin DYNASTY

Hartill 18.40 Zheng Long Yuan Bao 1158-1161 NU-CHENG TARTARS, Jin DYNASTY

THE NU-CHENG TARTARS, Jin DYNASTY

King Hai Ling, also called Emperor Wan Yan Liang

Zheng Long Yuan Bao, AD 1158-1161

 
Authenticity guaranteed for all items!

Hartill 18.40

Zheng Long Yuan Bao, 1158-1161 AD

Obv: Zheng Long Yuan Bao

24 mm; 2.4 grams; Material: Bronze

Jin Dynasty (1115-1234), also spelled Jinn Dynasty, a Jurchen kingdom in northern China

The Jīn Dynasty (Jurchen: Anchu; Manchu: Aisin Gürün; Chinese: 金朝; pinyin: Jīn Cháo Wade-Giles Chin Dynasty; Mongolian: Altan Ulus; 1115–1234), also known as the Jurchen Dynasty, was founded by the Wanyan (完顏 Wányán) clan of the Jurchen, the ancestors of the Manchus who established the Qing Dynasty some 500 years later. The