Guang Xu Tong Bao, Copper coin One Cash, Machine Milled Cash 1875-1908

Guang Xu Tong Bao, Copper coin One Cash, Machine Milled Cash 1875-1908

ANCIENT CHINA
Qing Dynasty
Guang Xu Tong Bao, Copper coin One Cash

Machine Milled Cash

 

Authenticity guaranteed!

Reign title: Guang Xu, AD 1875-1908
Shap