Double Inscription 合背 H 22.1123 Qi Xiang Zhong Bao Board of Revenue Mint 10 Cash

Double Inscription 合背 H 22.1123 Qi Xiang Zhong Bao Board of Revenue Mint 10 Cash

ANCIENT CHINA

Qing Dynasty

Qi Xiang Zhong Bao 1861 AD

祺祥重寳 / 祺祥重寳

Double Side Inscription 合背

One Coin Value 10 Cash